Opakowania a środowisko
wymagania, standardy, projektowanie, znakowanie

Autor: Hanna Żakowska
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2017

Obowiązująca obecnie w Europie ogólna strategia postępowania zakłada, że w pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów oraz minimalizować ich ilość. W odniesieniu do metod postępowania
z już wytworzonymi odpadami preferowany jest recykling, potem odzysk energii, a na końcu dla odpadów,
których nie da się wykorzystać przemysłowo – unieszkodliwianie np. przez deponowanie na składowiskach.

Książka podejmuje szereg aktualnych tematów związanych z coraz istotniejszym zagadnieniem ekologii opakowań
w całym cyklu ich życia. W szczególności uwzględnia:
– terminologię dotyczącą ochrony środowiska w ujęciu regulacji prawnych i normatywnych UE,
– zrównoważony rozwój w odniesieniu do opakowań,
– praktyczne przykłady oceny cyklu życia (LCA) dla wybranych grup opakowań oraz wskaźniki emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint).

Prezentuje ponadto kierunki rozwoju przemysłu opakowaniowego i omawia zasady projektowania
oraz oznakowywania opakowań z uwzględnieniem ochrony środowiska. Pomyślana jest jako kompendium wiedzy
o ekologicznych aspektach projektowania, produkcji oraz cyklu życia opakowań.

Publikacja skierowana jest w szczególności do studentów takich kierunków, jak: towaroznawstwo, technologia żywności, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska oraz zarządzanie i marketing. Zainteresuje również przedsiębiorców oraz osoby odpowiedzialne w firmach za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, gospodarkę opakowaniową, logistykę, zarządzanie oraz planowanie i rozwój.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej jest patronem medialnym tytułu „Opakowania a środowisko…”.

Chemia koordynacyjna w zastosowaniach

Autorzy: Anna Trzeciak, Jan Starosta, Maria Cieślak-Golonka
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2017

Chemia koordynacyjna to dziedzina chemii obejmująca badania związków kompleksowych, głównie metali. Podręcznik ukazuje, oparte na najnowszej literaturze, aplikacyjne ujęcie problemów chemii koordynacyjnej. Wprowadza w problemy coraz powszechniejszego wykorzystania związków kompleksowych metali jako nowych materiałów, katalizatorów, leków oraz reagentów w analizie chemicznej.

Podręcznik składa się z czterech części:
• Związki kompleksowe metali w analizie chemicznej
• Chemia koordynacyjna w nauce o materiałach
• Kataliza z udziałem związków koordynacyjnych metali
• Związki kompleksowe metali w medycynie

Główną zaletą książki jest omówienie zagadnień związanych z zastosowaniem związków kompleksowych w różnych dziedzinach praktycznej działalności człowieka w sposób jasny i przystępny dla czytelnika.

Publikacja jest skierowana do studentów i doktorantów chemii, biologii, nauk rolniczych, ochrony środowiska, medycyny, farmacji. Korzystać z niej mogą także nauczyciele akademiccy prowadzący wykłady monograficzne
z katalizy, chemii medycznej, technologii elektronowej i innych. Polecamy ją również nauczycielom i uczniom klas licealnych oraz wszystkim zainteresowanym aplikacyjną stroną chemii.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej jest patronem medialnym tytułu „Chemia koordynacyjna w zastosowaniach”.

 

Print Friendly, PDF & Email