Pomiary twardości

Termin: do indywidualnego ustalenia

Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym

Minimalna liczba uczestników:  1

Maksymalna liczba uczestników: 4

Czas trwania: 1 dzień / 5 h (1 h teorii + 4 h zajęć praktycznych)

Odbiorca

  • Osoby z wykształceniem kierunkowym metaloznawstwo (technik, inż.) pracujące w zespole lub samodzielnie w działach
    kontroli jakości lub pokrewnych.
  • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm z branż: mechanicznej, materiałowej, metalurgicznej itp., w których zachodzi konieczność stałej weryfikacji bądź kontroli jakości wyrobów.

Cel

Zapoznanie z pełną procedurą pomiarową obowiązującą w laboratoriach akredytowanych.

Program

  • Przedstawienie obowiązujących norm.
  • Zapoznanie z technikami i sprzętem pomiarowym.
  • Przygotowanie powierzchni do przeprowadzenia pomiarów.
  • Dobór parametrów pomiaru.
  • Badania rozkładu twardości dla próbek po procesach obróbki cieplnej lub cieplno-chemicznej.
  • Pomiary grubości warstwy odwęglonej za pomocą rozkładu twardości.

Sprawy organizacyjne

 

Koszt szkolenia: 1500 zł/ osobę (+ 23% VAT) obejmuje:
materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia

Informacje merytoryczne:
Marcin Milewski
e-mail:
tel.: +48 22 560 26 51

Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić mailowo na adres: , w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. W przeciwnym wypadku, zgodnie z zapisami zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, zostanie naliczona opłata za udział w szkoleniu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia.

Zgłoszenia na szkolenie