Odznaka honorowa
„Za zasługi dla wynalazczości”
dla dr. inż. Marka Betiuka

W ostatni dzień roku 2021 w gmachu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Edyta Demby-Siwek wyróżniła dr. inż. Marka Betiuka, pracownika
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, odznaką honorową „Za zasługi dla wynalazczości”. Odznaka przyznawana jest przez Prezesa
Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu Patentowego.

Więcej informacji na stronie FB Urzędu Patentowego RP: https://www.facebook.com/UrzadPatentowyRP