Badanie struktur i mechanizmu odkształcania tytanu (Grade 2) w badaniach plastometrycznych

 autor: mgr inż. Jakub Bańczerowski

 

7.11.2017r. o godz. 11.00

sala konferencyjna na I piętrze IMP

W pracy  przedstawiono efekty  uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań  plastometrycznych  oraz strukturalnych  tytanu Grade 2. Celem pracy było zweryfikowanie eksperymentu plastometrycznego (odkształcanie plastyczne) poprzez odpowiednie równania stanu mechanicznego, oraz rozdrobnienie ziarna tytanu. Omówiono poszczególne elementy eksperymentu plastometrycznego obejmujące:  plan eksperymentu, materiał badawczy, próbki oraz zastosowane metody badawcze i wykorzystaną aparaturę.  Przedstawiono, uzyskane w wyniku wykonanych badań, krzywe naprężenie-odkształcenie. Analizowano ich przebieg w kontekście obserwowanych zmian strukturalnych, ujawniających się głównie w postaci uzyskanego rozdrobnienia ziarna, występowania w mikrostrukturze granic bliźniaczych a także wydzieleń węglików rozmieszczonych głównie po granicach ziaren. Zmiany te rejestrowano w oparciu o obserwacje mikrostruktury przeprowadzone w zakresie mikroskopii świetlnej w tym przy zastosowaniu kontrastu Nomarskiego. Opisano procedurę doboru równania stanu mechanicznego oraz wyznaczenia stałych materiałowych koniecznych do rozwiązania równania.  Dokonano także porównania  wartości naprężeń eksperymentalnych z wartościami naprężeń obliczonymi na podstawie zaproponowanego równania stanu mechanicznego (Sellersa-Tegartta). W podsumowaniu podkreślono dużą zgodność danych eksperymentalnych z danymi obliczeniowymi i wskazano dalsze kierunki  badań.