Kurs podstawowy
z badania właściwości mechanicznych materiałów

Termin: do indywidualnego ustalenia

Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym

Minimalna liczba uczestników:  1

Maksymalna liczba uczestników: 5

Czas trwania: 1 dzień / 8 h (4 h teorii + 4 h zajęć praktycznych)

Odbiorca

  • Osoby z wykształceniem technicznym (inż., mgr inż.), ukierunkowanym na metaloznawstwo lub materiałoznawstwo,
    pracujące na stanowiskach technologów lub pokrewnych.
  • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm wytwarzających materiały konstrukcyjne stalowe, ze stopów metali kolorowych, przedsiębiorstw  importujących metale i ich stopy, które posiadają własne laboratoria badań mechanicznych.

Cel

Zapoznanie się z podstawowymi rodzajami badań  wytrzymałości materiałów oraz określaniem stałych materiałowych.

Program

  1. Statyczna próba rozciągania według aktualnie obowiązującej normy PE-EN ISO 6892-1:2019.
  2. Pomiary twardości trzema podstawowymi sposobami: Brinella – norma PN-EN ISO 6506-1:2014, Rockwella norma PN-EN ISO 6508-1:2016
    i Vickersa – norma PN-EN ISO 6507-1:2018.
  3. Próby technologiczne. Próba udarności wg normy PN-EN ISO 148-1:2016.

Sprawy organizacyjne

Koszt szkolenia 2000,00 zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje: materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Informacje merytoryczne:
Grzegorz Mońka
e-mail:
tel.: +48 22 560 27 61

Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić mailowo na adres: , w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. W przeciwnym wypadku, zgodnie z zapisami zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, zostanie naliczona opłata za udział w szkoleniu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia.

Zgłoszenia na szkolenie